csütörtök, 18 április 2019

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT


A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. adatkezelési gyakorlata az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen és az Európai Unió adatvédelmi rendeletén, valamint megbízási szerződésen és meghatalmazáson alapszik.
Az adatvédelmi törvény 4. és 5. §-ban foglaltaknak megfelelően az adatokat kizárólag a parkolási díj, valamint pótdíjtartozás beszedése, önkormányzati tulajdonú ingatlant bérlők nyilvántartása, jogos érdek érvényesítése és kapcsolattartási céllal kezeljük. Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas (természetes személyazonosító adatok, címadatok, e-mail cím, telefonszám).
Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a tevékenységünkkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
Nyilvántartásba vett adatkezelések azonosító számai:
Parkolási díjak és pótdíjak beszedéséhez szükséges adatok kezelése: NAIH‐58815/2012
Árusító helyek bérlői azonosító adatainak nyilvántartása: NAIH‐59004/2012
Lakás és helyiségbérlők személyazonosító adatainak nyilvántartása: NAIH‐61645/2013
A vásárok és piacok tartásáról szóló rendeletben foglaltak végrehajtása, a piac területének rendészeti ellenőrzése céljából kép és videófelvétel rögzítése: NAIH‐80844/2014
A kezelt adatok (természetes személyazonosító és címadatok) forrása: a BM Nyilvántartások Vezetéséért felelő Helyettes Államtitkársága Közlekedésigazgatási és Nyilvántartási Főosztálya, ill. önrendelkezési jog alapján a szerződő fél által megadott és közölt adatok.
Az adatokat kizárólag a parkolási díj és pótdíjtartozás beszedése, Önkormányzati tulajdonú ingatlanokat bérlők nyilvántartási, jogos érdek érvényesítése és kapcsolattartási céllal kezeljük. A személyes adatait csak az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük.

Az adatkezelés mindaddig fennmarad, amíg az érintett a kötelezettségét nem teljesíti, illetve szerződése fennáll. Az adatkezeléssel érintettek a parkolási díjat, pótdíjat meg nem fizető gépjármű üzembentartók/tulajdonosok, társaságunkkal szerződésben álló ügyfelek.
Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas: természetes személyazonosító adatok, címadatok, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelések jogalapjai:
- a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény
- Szekszárd város Önkormányzatának a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 43/2011. (VII.
5.) önkormányzati rendelete, Szekszárd város Önkormányzata és a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. között megkötött
ingatlankezelő szolgáltató szerződés,
- a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,
- a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2011. (V. 4.) önkormányzati rendelete.
Az adatok kezelése automatikus, zárt rendszerben történik, a személyes adatokat harmadik személy részére nem továbbítjuk.
A vonatkozó jogszabályokban, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban rögzítettek ismerete, betartása minden személyes adatokkal kapcsolatos feladatot végrehajtó munkatársunk kötelezettsége.
Az érintett kérésére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, pontosítását.
Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.